Anhang G: History-Auszug

Der folgende Auszug aus dem History im System Heap zeigt die Auswahl eines AFPServers όber den NameServer (Rufnummer 211, Node ID 255), die Suche der Rufnummmer des AFPServers (Rufnummer 212, Node ID 129) nach der Auswahl im Chooser, den Wechsel der Verbindung und das Ansprechen des AFPServers:

2E44C 5B49 5344 4E49 6E69 745D 3231 3100 0000 [ISDNInit]211••• ; LAP-Initialisierung.

2E45C 5B49 6E69 7453 4343 5D00 0000 0000 0000 [InitSCC]••••••• ; SCC-Initialisierung.

2E46C 5B54 5061 636B 6574 5D32 3535 0000 0000 [TPacket]255•••• ; Begin einer Paket-

2E47C 5B48 6973 6164 6472 5D30 0000 0000 0000 [Hisaddr]0•••••• ; όbertragung.

2E48C 5B44 6F44 6961 6C5D 0000 0000 0000 0000 [DoDial]•••••••• ; Suche nach der Ruf-

2E49C 5B46 696E 645D 0000 0000 0000 0000 0000 [Find]•••••••••• ; nummer.

2E4AC 5B44 6961 6C55 705D 3231 3100 0000 0000 [DialUp]211••••• ; NameServer anwδhlen.

2E4BC 5B49 6E69 7453 4343 5D00 0000 0000 0000 [InitSCC]••••••• ; SCC-Initialisierung.

2E4CC 5B48 444C 4349 6E69 745D 0000 0000 0000 [HDLCInit]•••••• ; HDLC-Initialisieren.

2E4DC 5B44 6961 6C52 6573 5D2A 3231 312B 0000 [DialRes]*211+•• ; Verbindung hergestellt.

2E4EC 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Testen der Verbindung.

2E4FC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; Verbindung ist noch nicht

2E50C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; durchgeschaltet.

2E51C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; Gleichzeitige άberprόfung

2E52C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; der Node ID.

2E53C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E54C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E55C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E56C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E57C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E58C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E59C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5AC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5BC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5CC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5DC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5EC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E5FC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E60C 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; Empfang eines ACK-Pakets

2E61C 5B52 5D01 FF82 CA13 0000 0000 0000 0000 [R]••••••••••••• ; vom NameServer .

2E62C 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung besteht.

2E63C 5B54 4672 616D 655D FF01 0100 0601 0105 [TFrame]•••••••• ; άbertragung eines RTMP-

2E64C 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 •••••••••••••••• ; Pakets an den NameServer.

2E65C 5B54 5845 6E64 5D35 3000 0000 0000 0000 [TXEnd]50••••••• ; Ende der Paketόbertragung.

2E66C 5B54 5061 636B 6574 5D32 3535 0000 0000 [TPacket]255•••• ; Paket an den NameServer zu

2E67C 5B48 6973 6164 6472 5D32 3535 0000 0000 [Hisaddr]255•••• ; dem noch Verbind. besteht.

2E68C 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Testen der Verbindung

2E69C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; ENQ-Paket an den NS

2E72C 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; ACK-Paket empfangen

2E73C 5B52 5D01 FF82 CA13 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2E74C 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung besteht.

2E75C 5B54 4672 616D 655D FF01 0100 0601 0105 [TFrame]•••••••• ; άbertragung des Paketes.

2E76C 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ••••••••••••••••

2E77C 5B54 5845 6E64 5D32 0000 0000 0000 0000 [TXEnd]2•••••••• ; nach 2 Ticks όbertragen .

2E7FC 5B54 5061 636B 6574 5D32 3535 0000 0000 [TPacket]255•••• ; Lookup-Paket an den NS.

2E80C 5B48 6973 6164 6472 5D32 3535 0000 0000 [Hisaddr]255•••• ; Verbindung besteht noch!

2E81C 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Testen der Verbindung.

2E82C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; ENQ-Paket an den NS.

2E83C 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; ACK-Paket empfangen.

2E84C 5B52 5D01 FF82 CA13 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2E85C 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung besteht.

2E86C 5B54 4672 616D 655D FF01 0100 1A02 FE02 [TFrame]•••••••• ; LkUp-Paket όbertragen.

2E87C 2101 0000 01FE 0001 3D09 4146 5053 6572 !•••••••=•AFPSer

2E88C 7665 7201 2A00 0000 0000 0000 0000 0000 ver•*•••••••••••

2E89C 5B54 5845 6E64 5D31 0000 0000 0000 0000 [TXEnd]1•••••••• ; άbertragung beendet.

2E8AC 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; LkReply-Paket empfangen

2E8BC 5B52 5D01 FF01 0022 0000 0000 0000 0000 [R]••••"•••••••• ; Das Paket wird vom

2E8CC 5B52 5DFE 0202 0000 0000 0000 0000 0000 [R]••••••••••••• ; Protocol Handler Stόck

2E8DC 5B52 5D31 0100 0000 0000 0000 0000 0000 [R]1•••••••••••• ; fόr Stόck eingelesen.

2E8EC 5B52 5D00 0081 FD00 0943 4950 5365 7276 [R]••••••CIPServ

2E8FC 6572 0941 4650 5365 7276 6572 012A CF47 er•AFPServer•*•G

2E90C 5B52 6574 7572 6E5D 0000 0000 0000 0000 [Return]•••••••• ; Empfang beendet

2E91C 5B54 5061 636B 6574 5D32 3535 0000 0000 [TPacket]255•••• ; nδchstes LkUp-Paket

2E92C 5B48 6973 6164 6472 5D32 3535 0000 0000 [Hisaddr]255•••• ; Verbindung besteht

2E93C 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Test der Verbindung

2E94C 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2E95C 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]••••••••

2E96C 5B52 5D01 FF82 CA13 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2E97C 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung in Ordnung

2E98C 5B54 4672 616D 655D FF01 0100 1A02 FE02 [TFrame]•••••••• ; LkUp-Paket senden

2E99C 2101 0000 01FE 0001 3D09 4146 5053 6572 !•••••••=•AFPSer

2E9AC 7665 7201 2A00 0000 0000 0000 0000 0000 ver•*•••••••••••

2E9BC 5B54 5845 6E64 5D31 0000 0000 0000 0000 [TXEnd]1•••••••• ; TPacket dauerte 1 Tick!

2E9CC 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; Antwortpaket stόckweise

2E9DC 5B52 5D01 FF01 0022 0000 0000 0000 0000 [R]••••"•••••••• ; empfangen.

2E9EC 5B52 5DFE 0202 0000 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2E9FC 5B52 5D31 0100 0000 0000 0000 0000 0000 [R]1••••••••••••

2EA0C 5B52 5D00 0081 FD00 0943 4950 5365 7276 [R]••••••CIPServ

2EA1C 6572 0941 4650 5365 7276 6572 012A CF47 er•AFPServer•*•G

2EA2C 5B52 6574 7572 6E5D 0000 0000 0000 0000 [Return]•••••••• ; Ende des Enlesens

2EA3C 5B54 5061 636B 6574 5D31 3239 0000 0000 [TPacket]129•••• ; Paket an den AFPServer!

2EA4C 5B48 6973 6164 6472 5D32 3535 0000 0000 [Hisaddr]255•••• ; aber Verbindung zum NS

2EA5C 5B44 6F44 6961 6C5D 0000 0000 0000 0000 [DoDial]•••••••• ; neue Verbindung aufbauen

2EA6C 5B46 696E 645D 0000 0000 0000 0000 0000 [Find]•••••••••• ; Rufnummer ermitteln

2EA7C 5B54 5061 636B 6574 5D32 3535 0000 0000 [TPacket]255•••• ; FND-Paket an den NS

2EA8C 5B48 6973 6164 6472 5D32 3535 0000 0000 [Hisaddr]255•••• ; Verbindung zum NS!

2EA9C 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Testen der Verbindung.

2EAAC 5B54 4672 616D 655D FF01 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2EABC 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]••••••••

2EACC 5B52 5D01 FF82 CA13 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2EADC 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung in Ordnung.

2EAEC 5B54 4672 616D 655D FF01 8781 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; FND-Paket senden.

2EAFC 5B54 5845 6E64 5D31 0000 0000 0000 0000 [TXEnd]1•••••••• ; Paket ist όbertragen.

2EB0C 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; NameServer sendet in

2EB1C 5B52 5D01 FF88 8103 0000 0000 0000 0000 [R]••••••••••••• ; einem RND-Paket die

2EB2C 5B52 5D32 3132 9540 0000 0000 0000 0000 [R]212•@•••••••• ; gesuchte Rufnummer des

2EB3C 5B4E 756D 6265 725D 3231 3200 0000 0000 [Number]212••••• ; ausgewδhlten AFPServers

2EB4C 5B46 6F75 6E64 5D32 3132 0000 0000 0000 [Found]212•••••• ; Rufnummer 212 gefunden

2EB5C 5B44 6961 6C55 705D 3231 3200 0000 0000 [DialUp]212••••• ; Anwδhlen des AFPServers

2EB6C 5B48 616E 6755 705D 0000 0000 0000 0000 [HangUp]•••••••• ; Abbrechen der Verb. zum

2EB7C 5B54 4672 616D 655D FF01 8600 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; NS mit HUP-Paket.

2EB8C 5B49 6E69 7453 4343 5D00 0000 0000 0000 [InitSCC]••••••• ; SCC-Initialisierung.

2EB9C 5B48 444C 4349 6E69 745D 0000 0000 0000 [HDLCInit]•••••• ; HDLC-Initialisieren, da

2EBAC 5B44 6961 6C52 6573 5D2A 3231 322B 0000 [DialRes]*212+•• ; Verbindung hergestellt.

2EBBC 5B61 6371 7569 7265 5D00 0000 0000 0000 [acquire]••••••• ; Testen ob und wann die

2EBCC 5B54 4672 616D 655D 8101 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; Verbindung durchgeschaltet

2EBDC 5B54 4672 616D 655D 8101 8100 0000 0000 [TFrame]•••••••• ; ist.

2EBEC 5B54 4672 616D 655D 8101 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2EBFC 5B54 4672 616D 655D 8101 8100 0000 0000 [TFrame]••••••••

2ECEC 5B52 4672 616D 655D 0000 0000 0000 0000 [RFrame]•••••••• ; ACK-Antwortpaket

2ECFC 5B52 5D01 8182 1EB8 0000 0000 0000 0000 [R]•••••••••••••

2ED0C 5B61 6371 7545 6E64 5D00 0000 0000 0000 [acquEnd]••••••• ; Verbindung besteht

2ED1C 5B54 4672 616D 655D 8101 0102 4F04 FD04 [TFrame]••••O••• ; Testdaten  an den

2ED2C 0112 4563 686F 2064 6174 6120 666F 6C6C ••Echo data foll ; AFPServer senden.

2ED3C 6F77 733A FFFF 0000 0000 0000 0005 0209 ows:••••••••••••

2ED4C 4080 A046 0000 0000 FFD5 A003 DC04 8023 @•†F••••••†••••#

2ED5C 4082 0004 0000 4080 6200 0000 4080 E32C @•••••@•b•••@••,

2ED6C 4080 6544 0001 BFE0 0000 0000 0000 00FF @•eD••••••••••••

2ED7C A002 BFBA 0001 2790 0000 009E 0001 24CA †•••••'•••••••$•

2ED8C 000E 05FA 4081 D774 4081 D774 4081 D774 ••••@••t@••t@••t

2ED9C F994 0000 0001 0000 0000 000A 0000 012D •••••••••••••••-

2EDAC 8000 30D0 000E 0690 4082 0022 0001 2312 ••0•••••@••"••#•

2EDBC 4082 1D68 0000 0008 0010 0010 FFFF FFFE @••h••••••••••••

2EDCC 0002 0006 9B20 7000 0000 0000 0000 0000 ••••• p•••••••••

2EDDC 004F 0000 000E 0866 8004 F9D8 0003 D8CC •O•••••f••••••••

2EDEC 000E 0F68 FFCD FFD9 FF00 0000 8000 0070 •••h•••••••••••p

2EDFC 0082 0009 FFFF FE3D 0000 FFDF 0000 0000 •••••••=••••••••

2EE0C 0000 0007 0000 0000 0000 0002 0000 0000 ••••••••••••••••

2EE1C 5B54 5845 6E64 5D38 3500 0000 0000 0000 [TXEnd]85••••••• ; 1,5 Sek. fόr Verb.wechsel.